Semiconductors Parts begin by P5 Page 2

P5KE26CA : Package Type : DO-41, PPK : 500W, VC : 42.1V
P 5 KE 26 CA

P5KE26CA : Transient Voltage Suppressor, Package : DO-41
P 5 KE 26 CA

P5KE28 : Package Type : DO-41, PPK : 500W, VC : 50.0V
P 5 KE 28

P5KE28 : Transient Voltage Suppressor, Package : DO-41
P 5 KE 28

P5KE28A : Package Type : DO-41, PPK : 500W, VC : 45.4V
P 5 KE 28A

P5KE28A : Transient Voltage Suppressor, Package : DO-41
P 5 KE 28A

P5KE28C : Package Type : DO-41, PPK : 500W, VC : 50.0V
P 5 KE 28C

P5KE28C : Transient Voltage Suppressor, Package : DO-41
P 5 KE 28C

P5KE28CA : Package Type : DO-41, PPK : 500W, VC : 45.4V
P 5 KE 28 CA

P5KE28CA : Transient Voltage Suppressor, Package : DO-41
P 5 KE 28 CA

P5KE30 : Package Type : DO-41, PPK : 500W, VC : 53.5V
P 5 KE 30

P5KE30 : Transient Voltage Suppressor, Package : DO-41
P 5 KE 30

P5KE30A : Package Type : DO-41, PPK : 500W, VC : 48.4V
P 5 KE 30A

P5KE30A : Transient Voltage Suppressor, Package : DO-41
P 5 KE 30A

P5KE30C : Package Type : DO-41, PPK : 500W, VC : 53.5V
P 5 KE 30C

P5KE30C : Transient Voltage Suppressor, Package : DO-41
P 5 KE 30C

P5KE30CA : Package Type : DO-41, PPK : 500W, VC : 48.4V
P 5 KE 30 CA

P5KE30CA : Transient Voltage Suppressor, Package : DO-41
P 5 KE 30 CA

P5KE33 : Package Type : DO-41, PPK : 500W, VC : 59.0V
P 5 KE 33

P5KE33 : Transient Voltage Suppressor, Package : DO-41
P 5 KE 33

P5KE33A : Package Type : DO-41, PPK : 500W, VC : 53.3V
P 5 KE 33A

P5KE33A : Transient Voltage Suppressor, Package : DO-41
P 5 KE 33A

P5KE33C : Package Type : DO-41, PPK : 500W, VC : 59.0V
P 5 KE 33C

P5KE33C : Transient Voltage Suppressor, Package : DO-41
P 5 KE 33C

P5KE33CA : Package Type : DO-41, PPK : 500W, VC : 53.3V
P 5 KE 33 CA

P5KE33CA : Transient Voltage Suppressor, Package : DO-41
P 5 KE 33 CA

P5KE36 : Package Type : DO-41, PPK : 500W, VC : 64.3V
P 5 KE 36

P5KE36 : Transient Voltage Suppressor, Package : DO-41
P 5 KE 36

P5KE36A : Package Type : DO-41, PPK : 500W, VC : 58.1V
P 5 KE 36A

P5KE36A : Transient Voltage Suppressor, Package : DO-41
P 5 KE 36A

P5KE36C : Package Type : DO-41, PPK : 500W, VC : 64.3V
P 5 KE 36C

P5KE36C : Transient Voltage Suppressor, Package : DO-41
P 5 KE 36C

P5KE36CA : Package Type : DO-41, PPK : 500W, VC : 58.1V
P 5 KE 36 CA

P5KE36CA : Transient Voltage Suppressor, Package : DO-41
P 5 KE 36 CA

P5KE40 : Package Type : DO-41, PPK : 500W, VC : 71.4V
P 5 KE 40

P5KE40 : Transient Voltage Suppressor, Package : DO-41
P 5 KE 40

P5KE40A : Package Type : DO-41, PPK : 500W, VC : 64.5V
P 5 KE 40A

P5KE40A : Transient Voltage Suppressor, Package : DO-41
P 5 KE 40A

P5KE40C : Package Type : DO-41, PPK : 500W, VC : 71.4V
P 5 KE 40C

P5KE40C : Transient Voltage Suppressor, Package : DO-41
P 5 KE 40C

P5KE40CA : Package Type : DO-41, PPK : 500W, VC : 64.5V
P 5 KE 40 CA

P5KE40CA : Transient Voltage Suppressor, Package : DO-41
P 5 KE 40 CA

P5KE43 : Package Type : DO-41, PPK : 500W, VC : 76.7V
P 5 KE 43

P5KE43 : Transient Voltage Suppressor, Package : DO-41
P 5 KE 43

P5KE43A : Package Type : DO-41, PPK : 500W, VC : 69.4V
P 5 KE 43A

P5KE43A : Transient Voltage Suppressor, Package : DO-41
P 5 KE 43A

P5KE43C : Package Type : DO-41, PPK : 500W, VC : 76.7V
P 5 KE 43C

P5KE43C : Transient Voltage Suppressor, Package : DO-41
P 5 KE 43C

P5KE43CA : Package Type : DO-41, PPK : 500W, VC : 69.4V
P 5 KE 43 CA

P5KE43CA : Transient Voltage Suppressor, Package : DO-41
P 5 KE 43 CA

P5KE45 : Package Type : DO-41, PPK : 500W, VC : 80.3V
P 5 KE 45

P5KE45 : Transient Voltage Suppressor, Package : DO-41
P 5 KE 45

P5KE45A : Package Type : DO-41, PPK : 500W, VC : 72.7V
P 5 KE 45A

P5KE45A : Transient Voltage Suppressor, Package : DO-41
P 5 KE 45A

P5KE45C : Package Type : DO-41, PPK : 500W, VC : 80.3V
P 5 KE 45C

P5KE45C : Transient Voltage Suppressor, Package : DO-41
P 5 KE 45C

P5KE45CA : Package Type : DO-41, PPK : 500W, VC : 72.7V
P 5 KE 45 CA

P5KE45CA : Transient Voltage Suppressor, Package : DO-41
P 5 KE 45 CA

P5KE48 : Package Type : DO-41, PPK : 500W, VC : 85.5V
P 5 KE 48

P5KE48 : Transient Voltage Suppressor, Package : DO-41
P 5 KE 48

P5KE48A : Package Type : DO-41, PPK : 500W, VC : 77.4V
P 5 KE 48A

P5KE48A : Transient Voltage Suppressor, Package : DO-41
P 5 KE 48A

P5KE48C : Package Type : DO-41, PPK : 500W, VC : 85.5V
P 5 KE 48C

P5KE48C : Transient Voltage Suppressor, Package : DO-41
P 5 KE 48C

P5KE48CA : Package Type : DO-41, PPK : 500W, VC : 77.4V
P 5 KE 48 CA

P5KE48CA : Transient Voltage Suppressor, Package : DO-41
P 5 KE 48 CA

P5KE5.0 : Package Type : DO-41, PPK : 500W, VC : 9.6V
P 5 KE 5.0

P5KE5.0 : Transient Voltage Suppressor, Package : DO-41
P 5 KE 5.0

P5KE5.0-P5KE170 : Transient Absorption Zener
P 5 KE 5.0-P 5 KE 170

P5KE5.0A : Package Type : DO-41, PPK : 500W, VC : 9.2V
P 5 KE 5.0A

P5KE5.0A : Transient Voltage Suppressor, Package : DO-41
P 5 KE 5.0A

P5KE5.0C : Package Type : DO-41, PPK : 500W, VC : 9.6V
P 5 KE 5.0C

P5KE5.0C : Transient Voltage Suppressor, Package : DO-41
P 5 KE 5.0C

P5KE5.0CA : Package Type : DO-41, PPK : 500W, VC : 9.2V
P 5 KE 5.0 CA

P5KE5.0CA : Transient Voltage Suppressor, Package : DO-41
P 5 KE 5.0 CA

P5KE5.0thruP5KE170A : 5.0 Thru 170 Volts 500 Watts Transient Voltage Suppressor
P 5 KE 5.0 thruP 5 KE 170A

P5KE50 : 500 Watt Transient Voltage Suppressors 5.0 to 170 Volts
P 5 KE 50

P5KE50A : 500 Watt Transient Voltage Suppressors 5.0 to 170 Volts
P 5 KE 50A

P5KE51 : Package Type : DO-41, PPK : 500W, VC : 91.1V
P 5 KE 51

P5KE51 : Transient Voltage Suppressor, Package : DO-41
P 5 KE 51

P5KE51A : Package Type : DO-41, PPK : 500W, VC : 82.4V
P 5 KE 51A

P5KE51A : Transient Voltage Suppressor, Package : DO-41
P 5 KE 51A

P5KE51C : Package Type : DO-41, PPK : 500W, VC : 91.1V
P 5 KE 51C

P5KE51C : Transient Voltage Suppressor, Package : DO-41
P 5 KE 51C

P5KE51CA : Package Type : DO-41, PPK : 500W, VC : 82.4V
P 5 KE 51 CA

P5KE51CA : Transient Voltage Suppressor, Package : DO-41
P 5 KE 51 CA

P5KE54 : Package Type : DO-41, PPK : 500W, VC : 96.3V
P 5 KE 54

P5KE54 : Transient Voltage Suppressor, Package : DO-41
P 5 KE 54

P5KE54A : Package Type : DO-41, PPK : 500W, VC : 87.1V
P 5 KE 54A

P5KE54A : Transient Voltage Suppressor, Package : DO-41
P 5 KE 54A

P5KE54C : Package Type : DO-41, PPK : 500W, VC : 96.3V
P 5 KE 54C

P5KE54C : Transient Voltage Suppressor, Package : DO-41
P 5 KE 54C

P5KE54CA : Package Type : DO-41, PPK : 500W, VC : 87.1V
P 5 KE 54 CA

P5KE54CA : Transient Voltage Suppressor, Package : DO-41
P 5 KE 54 CA

P5KE58 : Package Type : DO-41, PPK : 500W, VC : 103V
P 5 KE 58

P5KE58 : Transient Voltage Suppressor, Package : DO-41
P 5 KE 58

P5KE58A : Package Type : DO-41, PPK : 500W, VC : 93.6V
P 5 KE 58A

P5KE58A : Transient Voltage Suppressor, Package : DO-41
P 5 KE 58A

P5KE58C : Package Type : DO-41, PPK : 500W, VC : 103V
P 5 KE 58C

P5KE58C : Transient Voltage Suppressor, Package : DO-41
P 5 KE 58C

P5KE58CA : Package Type : DO-41, PPK : 500W, VC : 93.6V
P 5 KE 58 CA

P5KE58CA : Transient Voltage Suppressor, Package : DO-41
P 5 KE 58 CA

P5KE6.0 : Package Type : DO-41, PPK : 500W, VC : 11.4V
P 5 KE 6.0

P5KE6.0 : Transient Voltage Suppressor, Package : DO-41
P 5 KE 6.0

P5KE6.0A : Package Type : DO-41, PPK : 500W, VC : 10.3V
P 5 KE 6.0A

P5KE6.0A : Transient Voltage Suppressor, Package : DO-41
P 5 KE 6.0A

P5KE6.0C : Package Type : DO-41, PPK : 500W, VC : 11.4V
P 5 KE 6.0C

P5KE6.0C : Transient Voltage Suppressor, Package : DO-41
P 5 KE 6.0C

P5KE6.0CA : Package Type : DO-41, PPK : 500W, VC : 10.3V
P 5 KE 6.0 CA

P5KE6.0CA : Transient Voltage Suppressor, Package : DO-41
P 5 KE 6.0 CA

P5KE6.5 : Package Type : DO-41, PPK : 500W, VC : 12.3V
P 5 KE 6.5

P5KE6.5 : Transient Voltage Suppressor, Package : DO-41
P 5 KE 6.5

P5KE6.5A : Package Type : DO-41, PPK : 500W, VC : 11.2V
P 5 KE 6.5A

P5KE6.5A : Transient Voltage Suppressor, Package : DO-41
P 5 KE 6.5A

P5KE6.5C : Package Type : DO-41, PPK : 500W, VC : 12.3V
P 5 KE 6.5C

P5KE6.5C : Transient Voltage Suppressor, Package : DO-41
P 5 KE 6.5C

P5KE6.5CA : Package Type : DO-41, PPK : 500W, VC : 11.2V
P 5 KE 6.5 CA

P5KE6.5CA : Transient Voltage Suppressor, Package : DO-41
P 5 KE 6.5 CA

P5KE60 : Package Type : DO-41, PPK : 500W, VC : 107V
P 5 KE 60

P5KE60 : Transient Voltage Suppressor, Package : DO-41
P 5 KE 60

P5KE60A : Package Type : DO-41, PPK : 500W, VC : 96.8V
P 5 KE 60A

P5KE60A : Transient Voltage Suppressor, Package : DO-41
P 5 KE 60A

P5KE60C : Package Type : DO-41, PPK : 500W, VC : 107V
P 5 KE 60C

P5KE60C : Transient Voltage Suppressor, Package : DO-41
P 5 KE 60C

P5KE60CA : Package Type : DO-41, PPK : 500W, VC : 96.8V
P 5 KE 60 CA

P5KE60CA : Transient Voltage Suppressor, Package : DO-41
P 5 KE 60 CA

P5KE64 : Package Type : DO-41, PPK : 500W, VC : 114V
P 5 KE 64

P5KE64 : Transient Voltage Suppressor, Package : DO-41
P 5 KE 64

P5KE64A : Package Type : DO-41, PPK : 500W, VC : 103V
P 5 KE 64A

P5KE64A : Transient Voltage Suppressor, Package : DO-41
P 5 KE 64A

P5KE64C : Package Type : DO-41, PPK : 500W, VC : 114V
P 5 KE 64C

P5KE64C : Transient Voltage Suppressor, Package : DO-41
P 5 KE 64C

P5KE64CA : Package Type : DO-41, PPK : 500W, VC : 103V
P 5 KE 64 CA

P5KE64CA : Transient Voltage Suppressor, Package : DO-41
P 5 KE 64 CA

P5KE65 : 5.0 Thru 170 Volts 500 Watts Transient Voltage Suppressors
P 5 KE 65

P5KE65A : 5.0 Thru 170 Volts 500 Watts Transient Voltage Suppressors
P 5 KE 65A

P5KE7.0 : Package Type : DO-41, PPK : 500W, VC : 13.3V
P 5 KE 7.0

P5KE7.0 : Transient Voltage Suppressor, Package : DO-41
P 5 KE 7.0

P5KE7.0A : Package Type : DO-41, PPK : 500W, VC : 12.0V
P 5 KE 7.0A

P5KE7.0A : Transient Voltage Suppressor, Package : DO-41
P 5 KE 7.0A

P5KE7.0C : Package Type : DO-41, PPK : 500W, VC : 13.3V
P 5 KE 7.0C

P5KE7.0C : Transient Voltage Suppressor, Package : DO-41
P 5 KE 7.0C

P5KE7.0CA : Package Type : DO-41, PPK : 500W, VC : 12.0V
P 5 KE 7.0 CA

P5KE7.0CA : Transient Voltage Suppressor, Package : DO-41
P 5 KE 7.0 CA

P5KE7.5 : Package Type : DO-41, PPK : 500W, VC : 14.3V
P 5 KE 7.5

P5KE7.5 : Transient Voltage Suppressor, Package : DO-41
P 5 KE 7.5

P5KE7.5A : Package Type : DO-41, PPK : 500W, VC : 12.9V
P 5 KE 7.5A

P5KE7.5A : Transient Voltage Suppressor, Package : DO-41
P 5 KE 7.5A

P5KE7.5C : Package Type : DO-41, PPK : 500W, VC : 14.3V
P 5 KE 7.5C

P5KE7.5C : Transient Voltage Suppressor, Package : DO-41
P 5 KE 7.5C

P5KE7.5CA : Package Type : DO-41, PPK : 500W, VC : 12.9V
P 5 KE 7.5 CA

P5KE7.5CA : Transient Voltage Suppressor, Package : DO-41
P 5 KE 7.5 CA

P5KE70 : Package Type : DO-41, PPK : 500W, VC : 125V
P 5 KE 70

P5KE70 : Transient Voltage Suppressor, Package : DO-41
P 5 KE 70

P5KE70A : Package Type : DO-41, PPK : 500W, VC : 113V
P 5 KE 70A

P5KE70A : Transient Voltage Suppressor, Package : DO-41
P 5 KE 70A

P5KE70C : Package Type : DO-41, PPK : 500W, VC : 125V
P 5 KE 70C

P5KE70C : Transient Voltage Suppressor, Package : DO-41
P 5 KE 70C

P5KE70CA : Package Type : DO-41, PPK : 500W, VC : 113V
P 5 KE 70 CA

P5KE70CA : Transient Voltage Suppressor, Package : DO-41
P 5 KE 70 CA

P5KE75 : Package Type : DO-41, PPK : 500W, VC : 134V
P 5 KE 75

P5KE75 : Transient Voltage Suppressor, Package : DO-41
P 5 KE 75

P5KE75A : Package Type : DO-41, PPK : 500W, VC : 121V
P 5 KE 75A

P5KE75A : Transient Voltage Suppressor, Package : DO-41
P 5 KE 75A

P5KE75C : Package Type : DO-41, PPK : 500W, VC : 134V
P 5 KE 75C

P5KE75C : Transient Voltage Suppressor, Package : DO-41
P 5 KE 75C

P5KE75CA : Package Type : DO-41, PPK : 500W, VC : 121V
P 5 KE 75 CA

P5KE75CA : Transient Voltage Suppressor, Package : DO-41
P 5 KE 75 CA

P5KE78 : Package Type : DO-41, PPK : 500W, VC : 139V
P 5 KE 78

P5KE78 : Transient Voltage Suppressor, Package : DO-41
P 5 KE 78

P5KE78A : Package Type : DO-41, PPK : 500W, VC : 126V
P 5 KE 78A

P5KE78A : Transient Voltage Suppressor, Package : DO-41
P 5 KE 78A

P5KE78C : Package Type : DO-41, PPK : 500W, VC : 139V
P 5 KE 78C

P5KE78C : Transient Voltage Suppressor, Package : DO-41
P 5 KE 78C

P5KE78CA : Package Type : DO-41, PPK : 500W, VC : 126V
P 5 KE 78 CA

P5KE78CA : Transient Voltage Suppressor, Package : DO-41
P 5 KE 78 CA

P5KE8.0 : Package Type : DO-41, PPK : 500W, VC : 15.0V
P 5 KE 8.0

P5KE8.0 : Transient Voltage Suppressor, Package : DO-41
P 5 KE 8.0

P5KE8.0A : Package Type : DO-41, PPK : 500W, VC : 13.6V
P 5 KE 8.0A

P5KE8.0A : Transient Voltage Suppressor, Package : DO-41
P 5 KE 8.0A

P5KE8.0C : Package Type : DO-41, PPK : 500W, VC : 15.0V
P 5 KE 8.0C

P5KE8.0C : Transient Voltage Suppressor, Package : DO-41
P 5 KE 8.0C

P5KE8.0CA : Package Type : DO-41, PPK : 500W, VC : 13.6V
P 5 KE 8.0 CA

P5KE8.0CA : Transient Voltage Suppressor, Package : DO-41
P 5 KE 8.0 CA

P5KE8.5 : Package Type : DO-41, PPK : 500W, VC : 15.9V
P 5 KE 8.5

P5KE8.5 : Transient Voltage Suppressor, Package : DO-41
P 5 KE 8.5

P5KE8.5A : Package Type : DO-41, PPK : 500W, VC : 14.4V
P 5 KE 8.5A

P5KE8.5A : Transient Voltage Suppressor, Package : DO-41
P 5 KE 8.5A

P5KE8.5C : Package Type : DO-41, PPK : 500W, VC : 15.9V
P 5 KE 8.5C

P5KE8.5C : Transient Voltage Suppressor, Package : DO-41
P 5 KE 8.5C

P5KE8.5CA : Package Type : DO-41, PPK : 500W, VC : 14.4V
P 5 KE 8.5 CA

P5KE8.5CA : Transient Voltage Suppressor, Package : DO-41
P 5 KE 8.5 CA

P5KE80 : 5.0 Thru 170 Volts 500 Watts Transient Voltage Suppressors
P 5 KE 80

P5KE80A : 5.0 Thru 170 Volts 500 Watts Transient Voltage Suppressors
P 5 KE 80A

P5KE85 : Package Type : DO-41, PPK : 500W, VC : 151V
P 5 KE 85

P5KE85 : Transient Voltage Suppressor, Package : DO-41
P 5 KE 85

P5KE85A : Package Type : DO-41, PPK : 500W, VC : 137V
P 5 KE 85A

P5KE85A : Transient Voltage Suppressor, Package : DO-41
P 5 KE 85A

P5KE85C : Package Type : DO-41, PPK : 500W, VC : 151V
P 5 KE 85C

P5KE85C : Transient Voltage Suppressor, Package : DO-41
P 5 KE 85C

 
0-C     D-L     M-R     S-Z