Semiconductors Parts begin by V4 Page 2

V437316S04VTG-10PC : 3.3v 16m X 72 High Performance Pc100 Unbuffered Ecc Sdram Module
V 437316 S 04 VTG-10 PC

V437316S04VTG-75 : 3.3v 16m X 72 High Performance Pc133 Unbuffered Ecc Sdram Module
V 437316 S 04 VTG-75

V437316S04VTG-75-01 : 3.3 Volt 16M X 72 High Performance Unbuffered Ecc Sdram Module, 168 Pin Dimm
V 437316 S 04 VTG-75-01

V437316S04VTG-75-03 : 3.3 Volt 16M X 72 High Performance Unbuffered Ecc Sdram Module, 168 Pin Dimm
V 437316 S 04 VTG-75-03

V437316S04VTG-75-04 : 3.3 Volt 16M X 72 High Performance Unbuffered Ecc Sdram Module, 168 Pin Dimm
V 437316 S 04 VTG-75-04

V437316S04VXTG-10PC : 3.3 Volt 16M X 72 High Performance Unbuffered Ecc Sdram Module, 168 Pin Dimm
V 437316 S 04 VXTG-10 PC

V437316S04VXTG-75 : 3.3 Volt 16M X 72 High Performance Unbuffered Ecc Sdram Module, 168 Pin Dimm
V 437316 S 04 VXTG-75

V437316S04VXTG-75PC : 3.3 Volt 16M X 72 High Performance Unbuffered Ecc Sdram Module, 168 Pin Dimm
V 437316 S 04 VXTG-75 PC

V437332S04V : 3.3 Volt 32M X 72 High Performance Unbuffered Ecc Sdram Module, 168 Pin Dimm
V 437332 S 04V

V437332S04VTG-10PC : 3.3v 32m X 72 High Performance Pc100 Unbuffered Ecc Sdram Module
V 437332 S 04 VTG-10 PC

V437332S04VTG-75 : 3.3v 32m X 72 High Performance Pc133 Unbuffered Ecc Sdram Module
V 437332 S 04 VTG-75

V437332S04VTG-75-03 : 3.3 Volt 32M X 72 High Performance Unbuffered Ecc Sdram Module, 168 Pin Dimm
V 437332 S 04 VTG-75-03

V437332S04VTG-75PC : 3.3v 32m X 72 High Performance Pc133 Unbuffered Ecc Sdram Module
V 437332 S 04 VTG-75 PC

V437332S04VXTG-10PC : 3.3 Volt 32M X 72 High Performance Unbuffered Ecc Sdram Module, 168 Pin Dimm
V 437332 S 04 VXTG-10 PC

V437332S04VXTG-75 : 3.3 Volt 32M X 72 High Performance Unbuffered Ecc Sdram Module, 168 Pin Dimm
V 437332 S 04 VXTG-75

V437332S04VXTG-75PC : 3.3 Volt 32M X 72 High Performance Unbuffered Ecc Sdram Module, 168 Pin Dimm
V 437332 S 04 VXTG-75 PC

V4374128C24V : 1GB 168-PIN Registered PLL Ecc Sdram Dimm 3.3 Volt 128M X 72, 168 Pin Dimm
V 4374128 C 24V

V4374128C24VSG-10PC : 1GB 168-PIN Registered PLL Ecc Sdram Dimm 3.3 Volt 128M X 72, 168 Pin Dimm
V 4374128 C 24 VSG-10 PC

V4374128C24VSG-75 : 1GB 168-PIN Registered PLL Ecc Sdram Dimm 3.3 Volt 128M X 72, 168 Pin Dimm
V 4374128 C 24 VSG-75

V4374128C24VSG-75PC : 1GB 168-PIN Registered PLL Ecc Sdram Dimm 3.3 Volt 128M X 72, 168 Pin Dimm
V 4374128 C 24 VSG-75 PC

V4374128C24VXXG-10PC : 1gb 168-pin Registered PLL Ecc Sdram Dimm 3.3 Volt 128m X 72
V 4374128 C 24 VXXG-10 PC

V4374128C24VXXG-75 : 1GB 168-PIN Registered PLL Ecc Sdram Dimm 3.3 Volt 128M X 72, 168 Pin Dimm
V 4374128 C 24 VXXG-75

V4374128C24VXXG-75PC : 1gb 168-pin Registered PLL Ecc Sdram Dimm 3.3 Volt 128m X 72
V 4374128 C 24 VXXG-75 PC

V437432E24V : 3.3 Volt 32M X 72 High Performance Registered Sdram Ecc Module, 168 Pin Dimm
V 437432 E 24V

V437432E24VXTG-10PC : 3.3 Volt 32M X 72 High Performance Registered Sdram Ecc Module, 168 Pin Dimm
V 437432 E 24 VXTG-10 PC

V437432E24VXTG-75 : 3.3 Volt 32M X 72 High Performance Registered Sdram Ecc Module, 168 Pin Dimm
V 437432 E 24 VXTG-75

V437432E24VXTG-75PC : 3.3 Volt 32M X 72 High Performance Registered Sdram Ecc Module, 168 Pin Dimm
V 437432 E 24 VXTG-75 PC

V437432S04VTG-10PC : 3.3 Volt 32m X 72 High Performance Pc100 Unbuffered Sdram Ecc Module
V 437432 S 04 VTG-10 PC

V437432S04VTG-75 : 3.3 Volt 32m X 72 High Performance Pc133 Unbuffered Sdram Ecc Module
V 437432 S 04 VTG-75

V437432S24V : 3.3 Volt 32M X 72 High Performance Unbuffered Sdram Ecc Module, 168 Pin Dimm
V 437432 S 24V

V437432S24VXTG-10PC : 3.3 Volt 32M X 72 High Performance Unbuffered Sdram Ecc Module, 168 Pin Dimm
V 437432 S 24 VXTG-10 PC

V437432S24VXTG-75 : 3.3 Volt 32M X 72 High Performance Unbuffered Sdram Ecc Module, 168 Pin Dimm
V 437432 S 24 VXTG-75

V437432S24VXTG-75PC : 3.3 Volt 32M X 72 High Performance Unbuffered Sdram Ecc Module, 168 Pin Dimm
V 437432 S 24 VXTG-75 PC

V437464C24V : 3.3 Volt 64M X 72 High Performance Registered PLL Ecc Sdram MODULEPC133 Register
V 437464 C 24V

V437464C24VXTG-10PC : 3.3 Volt 64M X 72 High Performance Registered PLL Ecc Sdram MODULEPC133 Register
V 437464 C 24 VXTG-10 PC

V437464C24VXTG-75 : 3.3 Volt 64M X 72 High Performance Registered PLL Ecc Sdram MODULEPC133 Register
V 437464 C 24 VXTG-75

V437464C24VXTG-75PC : 3.3 Volt 64M X 72 High Performance Registered PLL Ecc Sdram MODULEPC133 Register
V 437464 C 24 VXTG-75 PC

V437464E24V : 3.3 Volt 64M X 72 Highperformance Registered Sdram Ecc Module, 168 Pin Dimm
V 437464 E 24V

V437464E24VXTG-10PC : 3.3 Volt 64M X 72 Highperformance Registered Sdram Ecc Module, 168 Pin Dimm
V 437464 E 24 VXTG-10 PC

V437464E24VXTG-75 : 3.3 Volt 64M X 72 Highperformance Registered Sdram Ecc Module, 168 Pin Dimm
V 437464 E 24 VXTG-75

V437464E24VXTG-75PC : 3.3 Volt 64M X 72 Highperformance Registered Sdram Ecc Module, 168 Pin Dimm
V 437464 E 24 VXTG-75 PC

V437464Q24V : 3.3 Volt 64M X 72 Highperformance Unbuffered Ecc Sdram Module, 168 Pin Dimm
V 437464 Q 24V

V437464Q24VXTG-10PC : 3.3 Volt 64M X 72 Highperformance Unbuffered Ecc Sdram Module, 168 Pin Dimm
V 437464 Q 24 VXTG-10 PC

V437464Q24VXTG-75 : 3.3 Volt 64M X 72 Highperformance Unbuffered Ecc Sdram Module, 168 Pin Dimm
V 437464 Q 24 VXTG-75

V437464Q24VXTG-75PC : 3.3 Volt 64M X 72 Highperformance Unbuffered Ecc Sdram Module, 168 Pin Dimm
V 437464 Q 24 VXTG-75 PC

V437464S04VTG-10PC : 3.3 Volt 64m X 72 High Performance Pc100 Unbuffered Sdram Ecc Module
V 437464 S 04 VTG-10 PC

V437464S04VTG-75 : 3.3 Volt 64m X 72 High Performance Pc133 Unbuffered Ecc Sdram Module
V 437464 S 04 VTG-75

V437464S24V : 3.3 Volt 64M X 72 Highperformance Unbuffered Ecc Sdram Module, 168 Pin Dimm
V 437464 S 24V

V437464S24VXTG-10PC : 3.3 Volt 64M X 72 Highperformance Unbuffered Ecc Sdram Module, 168 Pin Dimm
V 437464 S 24 VXTG-10 PC

V437464S24VXTG-75 : 3.3 Volt 64M X 72 Highperformance Unbuffered Ecc Sdram Module, 168 Pin Dimm
V 437464 S 24 VXTG-75

V437464S24VXTG-75PC : 3.3 Volt 64M X 72 Highperformance Unbuffered Ecc Sdram Module, 168 Pin Dimm
V 437464 S 24 VXTG-75 PC

V440MC01 : Package Style = MINI-14S ;; Frequency (MHz) = 370 to 515 ;; N@10KHz (dBc/Hz) = -
V 440 MC 01

V440MC02 : Package Style = MINI-14S ;; Frequency (MHz) = 370 to 460 ;; N@10KHz (dBc/Hz) = -
V 440 MC 02

V440ME01 : Package Style = MINI-14S ;; Frequency (MHz) = 375 to 420 ;; N@10KHz (dBc/Hz) = -
V 440 ME 01

V445 : Display 0-5v DC
V 445

V448 : Display 0-5v DC Single Set Point
V 448

V45450E1 : Counter Electronic
V 45450 E1

V45450E2 : Counter Electronic
V 45450 E2

V45450E3 : Counter Electronic
V 45450 E3

V45A : Conn. Type = SMT ;; Dimensions in - MM = 1.030 X 1.205 X 0.200 26.2 X 30.6 X 5.1
V 45A

V45B : Conn. Type = SMT ;; Dimensions in - MM = 0.866 X 0.945 X 0.500 22.0 X 24.0 X 12.
V 45B

V47ZA1 : Varistor 47v
V 47 ZA1

V47ZA7 : Varistor 47v
V 47 ZA7

V480LA40A : Varistor 750v
V 480 LA 40A

V480LA80B : Varistor 750v
V 480 LA 80B

V480PA80A : Varistor 750v
V 480 PA 80A

V495ME01 : Package Style = MINI-16M-LOW ;; Frequency (MHz) = 485 to 505 ;; N@10KHz (dBc/Hz)
V 495 ME 01

V495ME03 : Package Style = MINI-14S-L ;; Frequency (MHz) = 470 to 520 ;; N@10KHz (dBc/Hz) =
V 495 ME 03

V4DJX132BLT/V4DJ132BLT : High Performance Edo/fpm Memory Module: 1mx32
V 4 DJX 132 BLT/V 4 DJ 132 BLT

V4M.... : QPSK Modulators 10-200Mhz 200-1000Mhz
V 4 M....

V4NS : Microswitch Plunger
V 4 NS

V4NST7 : Microswitch Plunger
V 4 NST7

V4NST8 : Microswitch Plunger
V 4 NST8

V4NT7 : Microswitch Plunger
V 4 NT7

V4NT8 : Microswitch Plunger
V 4 NT8

 
0-C     D-L     M-R     S-Z